Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop overeenkomsten en overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren aangegaan door Intersport Noord Oost.

Prijzen

Voor bepaalde artikelen zijn staffelkortingen van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief btw. Intersport Noord Oost behoudt zich het recht prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. Gedane offertes/prijsopgaven hebben een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders is overeengekomen.

Levering

Bij orders onder de €150 inclusief btw berekenen wij €7.50 verzendkosten. Bij orders boven de €150 berekenen wij geen verzendkosten. Voor zware c.q. volumineuze artikelen en zendingen naar het buitenland gelden andere voorwaarden.

Levertijd

De in order bevestigingen genoemde levertermijnen zijn te goede trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak ook, geeft de kopende partij niet het recht op ontbinding der overeenkomst, op schadevergoeding en/of niet nakoming van enig ontstane verplichting.

Betaling

De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. De kopende partij is automatisch in verzuim wanneer deze na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald. Indien niet aan deze termijn word voldaan zal de vordering uit handen worden gegeven. De hieruit voortvloeiende kosten zullen bij de koper in rekening worden gebracht.

Eigendom

Alle goederen blijven eigendom van Intersport Noord Oost zolang het totaal verschuldigde bedrag niet is voldaan.

Garantie

Intersport Noord Oost staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Intersport Noord Oost garandeert tevens dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Op geleverde artikelen die niet door Intersport Noord Oost zijn vervaardigd gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud, onjuist en/of ondeskundig gebruik of als slijtage kan worden beschouwd.

Privacy

De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Intersport Noord Oost. Het klantenbestand zal gebruikt worden te uitvoering van de bestelling en marketing doeleinden . Aan derden zal geen inzage worden gegeven in het Intersport Noord Oost klantenbestand.

Aansprakelijkheid

Intersport Noord Oost is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen. Voor artikelen die Intersport Noord Oost zelf niet vervaardigd gaat de aansprakelijkheid over op de leverancier van de artikelen.

Nederlands recht

Alle overeenkomsten, waar deze voorwaarden van toepassing op zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Intersport Noord Oost

------
function breakout_of_frame() { if (top.location != location) { top.location.href = document.location.href ; } }